Policy 665 Promotion and Retention of Students

665
GIẢNG DẠY
Học Sinh Lên Lớp và Lưu Ban

Hiệu trưởng, giáo viên, học sinh và phụ huynh/người giám hộ cần nỗ lực để xếp lớp sao cho có lợi nhất cho học sinh. Quyết định liên quan đến việc xếp lớp cho học sinh nên vì lý do giáo dục. Các quy trình áp dụng trong toàn khu học chánh về việc lên lớp và lưu ban cần được xây dựng để phục vụ các quyết định xếp lớp.
Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: §§ 22.1-78; 22.1-253.13:7.

Thông qua: Ngày 18/6/1974
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM