Policy 673 School of Practical Nursing Program

673
GIẢNG DẠY

Chương trình Trường Điều dưỡng Thực hành

Thông qua thỏa thuận hợp tác với các cơ quan và tổ chức y tế, Hội đồng Trường Quận Prince William vận hành Trường Điều dưỡng Thực hành với mục tiêu chính là cho học sinh cơ hội theo đuổi nghề điều dưỡng, thúc đẩy sức khỏe vì lợi ích của học sinh, gia đình và cộng đồng Quận Prince William đến một tầm cao mới. Trường Điều dưỡng Thực hành được vận hành theo mọi quy định hiện hành trong "Bộ luật Virginia," các yêu cầu và quy định của Hội đồng Điều dưỡng Virginia và Hội đồng Giáo dục Virginia, các chính sách và quy định của Hội đồng Trường Quận Prince William, "Bộ Quy tắc Ứng xử," và các quy định chương trình của Trường Điều dưỡng Thực hành.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Bộ luật Virginia § 22.1-17.2, các chương trình giáo dục điều dưỡng.
Bộ luật Virginia § 54.1-3006.1, các chương trình giáo dục điều dưỡng tại trường công lập.
8 VAC 20-120, Quy định Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp.
18 VAC 90-19-10 và những điều luật sau đó, các Quy định về Hành nghề Điều dưỡng, Hội đồng Điều dưỡng Virginia.
18 VAC 90-27-10 và những điều luật sau đó, Quy định đối với các chương trình Giáo dục Điều dưỡng.

Đã thông qua: Ngày 8 tháng 1 năm 2003
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 13 tháng 12 năm 2017
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM