Policy 636 Participating in Physical Education

636

GIẢNG DẠY

Tham gia Giáo dục Thể chất

Hội đồng Trường Quận Prince William đòi hỏi cải thiện sức khỏe và thể lực của học sinh được xem là một bộ phận cấu thành chương trình giảng dạy. Các trường sẽ cung cấp chương trình rèn luyện thân thể cho mọi học sinh khối K - 12. Để được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì học sinh phải hoàn thành hai tín chỉ giáo dục sức khỏe và thể chất. Mọi học sinh đều phải tham gia giáo dục thể chất như một bộ phận cấu thành chương trình thể dục tổng thể. Có nhiều tình huống trong đó học sinh cần được miễn tham gia ở nhiều cấp độ khác nhau. Giao tiếp chính xác giữa phụ huynh, bác sĩ và nhân viên nhà trường sẽ mang lại hướng dẫn và điều chỉnh phù hợp để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-200 và 207 Quy định của Bộ Giáo dục Virginia, 8 VAC20-320-10

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 11 năm 2008
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 14 tháng 6 năm 2017
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM