Policy 267 Superintendent's Annual Report

267

QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

Báo cáo Thường niên của Tổng giám thị

Tổng giám thị hỗ trợ Hội đồng Trường Quận Prince William chuẩn bị báo cáo thường niên trình Hội đồng Giáo dục Tiểu bang cho năm học kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Trách nhiệm này được thực hiện phù hợp với quy định của luật Virginia đối với hạn chót được áp đặt hàng năm.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:
Bộ luật Virginia. Mục 22.1-81. Báo cáo Thường niên.

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 12 năm 1992

Sửa đổi lần cuối: 17 tháng 6 năm 2020

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
QUẬN PRINCE WILLIAM, VIRGINIA