Policy 653.02 Teaching of Controversial Issues

653.02

HƯỚNG DẪN

Giảng dạy về các vấn đề gây tranh cãi

Giáo viên phải đảm bảo sự chấp thuận của hiệu trưởng trước khi bắt đầu nghiên cứu về một chủ đề gây tranh cãi. Hiệu trưởng và giáo viên sẽ xem xét: (1) sự phù hợp với khóa học chương trình và sự liên quan đến chương trình giảng dạy; (2) sự phù hợp cho mức trưởng thành của học sinh; (3) phương pháp giảng dạy theo kế hoạch; (4) các tài liệu giảng dạy sẽ được sử dụng; và (5) sự sẵn có của các tài liệu giảng dạy thay thế sẽ đáp ứng nhu cầu giảng dạy của học sinh. Sự giảng dạy sẽ được trình bày trong một bầu không khí không thiên vị hoặc thành kiến. Học sinh có thể hình thành và bày tỏ ý kiến về các vấn đề gây tranh cãi mà không gây nguy hiểm cho mối quan hệ với giáo viên hoặc trường học Các chủ đề gây tranh cãi sẽ được giải quyết một cách công bằng và khách quan nhất khi có thể. Khi có nghi ngờ về tác động của một vấn đề gây tranh cãi trong hướng dẫn theo kế hoạch, giáo viên sẽ tham khảo ý kiến của hiệu trưởng, hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng, và cung cấp một phác thảo ngắn gọn về các chiến lược hướng dẫn sẽ được sử dụng để đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác, và sự liên quan đến các mục tiêu của chương trình giảng dạy. Giáo viên sẽ khuyến khích suy nghĩ quan trọng bằng cách đưa ra nhiều quan điểm về các vấn đề trong thảo luận, thu thập thông tin và bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau, xem xét những tác động và hậu quả của nhiều quan điểm khác nhau, kiểm tra các giả định, và sử dụng các câu hỏi để hướng dẫn các ý tưởng và làm rõ suy nghĩ. Giáo viên sẽ không yêu cầu học sinh đạt được thỏa thuận về chủ đề này.

Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm để thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi có cần.

Thông qua: Ngày 17 tháng 2 năm 1982
Đã xem xét/ Sửa đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2019
HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM