Policy 261.02 Length of School Day

261.01

TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Thời Gian Ngày Học

Thời lượng của ngày học tại các Trường Công lập Quận Prince William sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn do Hội đồng Giáo dục Tiểu bang quy định theo luật của Khối thịnh vượng chung Virginia.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:
Phòng Giáo dục Virginia, Quy định thiết lập tiêu chuẩn cho kiểm định trường công ở Virginia, 8 VAC 20-131-10 et. seq.

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 12 năm 1992
Đã sửa đổi: Ngày 31 tháng 5 năm 2017

BAN ĐẶC TRÁCH QUẬN PRINCE WILLIAM