Policy 724 Student Absences, Excuses, and Tardies

724
HỌC SINH
Nghỉ học, Lý do và Trễ học

Tình trạng nghỉ học của học sinh sẽ được theo dõi ở cấp trường. Ngoài ra, theo yêu cầu của pháp luật Virginia, phụ huynh phải nỗ lực đảm bảo học sinh đi học đầy đủ. Nghỉ học có lý do được định nghĩa trong "Bộ Quy tắc Ứng xử." Các trường tự do quyết định việc khen thưởng học sinh đi học đầy đủ.

Học sinh vắng mặt vì lý do tham dự ngày lễ tôn giáo được xem là nghỉ học có lý do và không chịu hình phạt.

Học sinh phải đi học đúng giờ. Học sinh phải ngồi đúng chỗ và chuẩn bị vào học trước khi chuông reo. Học sinh thường xuyên đi trễ sẽ sớm hình thành thói quen xấu và làm ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy có trật tự của nhà trường. Học sinh đi trễ phải có hành vi khắc phục. Hiệu trưởng các trường tiến hành tham vấn với các bên liên quan và tuân thủ Quy định 724-1, "Đi học và Lý do." Theo đó, hiệu trưởng các trường sẽ xây dựng kế hoạch khuyến khích học sinh đi học đúng giờ.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Va. Bộ luật §§ 22.1-254 và 22.1-279.3.

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 8 năm 1978
Đã sửa đổi: Ngày 26 tháng 9 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM