Policy 652 Library/Media Centers - Vietnamese

652
GIẢNG DẠY

Trung tâm Truyền thông Thư viện

Hội đồng Trường Quận Prince William ủng hộ tư tưởng cho rằng khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin là một kỹ năng cơ bản phục vụ cho việc học tập suốt đời; do đó, các trung tâm truyền thông thư viện trường học phải đáp ứng tiêu chuẩn tài nguyên điện tử và in ấn cao cấp. Các thiết bị, tài liệu và dịch vụ cần thiết để theo đuổi mục tiêu của chương trình giảng dạy sẽ được cung cấp và duy trì cho học sinh, giáo viên và nhân viên sử dụng.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học Sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-79; 22.1-253.13:1; 22.1-253.13:7

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 25 tháng 10 năm 2017

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM