Policy 622 Testing Program - General

622

GIẢNG DẠY

Chương trình Kiểm tra - Tổng hợp

Hội đồng Trường Quận Prince William yêu cầu mọi Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) áp dụng các hướng dẫn liên quan đến bản chất và mục đích đánh giá; cách thức đánh giá; các loại đánh giá được sử dụng trong trường học; kết quả đánh giá được báo cáo như thế nào, khi nào và do ai lập; và kết quả đánh giá được sử dụng để hỗ trợ các quyết định giảng dạy và cải thiện tổng thể việc giảng dạy như thế nào.
Mọi PWCS phải tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Đánh giá Virginia. Hội đồng Trường Quận Prince William bảo lưu quyền đánh giá bất kỳ học sinh nào tại trường công lập miễn là việc đánh giá cùng với các hoạt động liên quan phù hợp với pháp luật hiện hành. Trước khi quản lý bất kỳ thành phần nào của Chương trình Đánh giá Virginia, đánh giá Học khu hoặc đánh giá chuẩn hóa, các trường sẽ truyền đạt lịch trình đánh giá cho phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành. Trong trường hợp phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành từ chối sự tham gia đánh giá của học sinh, phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành đưa ra yêu cầu sẽ được thông báo về hậu quả tiềm ẩn và tác động của quyết định đó.
Mọi nhân viên PWCS tránh quản lý quá nhiều bài kiểm tra chuẩn hóa và/hoặc đánh giá từng học sinh trong năm học không liên quan đến mục đích rõ ràng và quyết định giảng dạy và/hoặc quyết định trách nhiệm giải trình được xác nhận. Trước khi quản lý bất kỳ đánh giá tiêu chuẩn nào, đánh giá đó có thể phải được xem xét tâm lý doVăn phòng Đặc trách Giải trình.

Đại diện Tổng giám đốc (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ quy định nào liên quan phải được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được chỉnh sửa khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:
Chương trình Kiểm tra hiện hành tại Virginia
Đã thông qua: Ngày 16 tháng 12 năm 1981
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM