Policy 681 Nontraditional Education Programs

681
GIẢNG DẠY

Các Chương Trình Giáo Dục Phi Truyền Thống

Sở Giáo dục quận Prince William cần cung cấp nhiều cơ hội giáo dục để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các học sinh không phù hợp với chương trình giảng dạy thông thường hoặc học sinh mà các nhu cầu về học tập, xã hội, hành vi hoặc tình cảm không thể được đáp trong môi trường trường học thông thường.

Học sinh có thể được điều chuyển sang chương trình giáo dục phi truyền thống vì những lý do được nêu trong Quy định 681-1, "Các Chương Trình Giáo Dục Phi Truyền Thống", bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp học sinh là đối tượng phạm pháp hoặc vi phạm các quy định có thể
phải báo cáo ở trường học theo quy định của Luật Virginia.

Phó Giám
thị phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch v Học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.
Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.


Cơ sở pháp lỹ

Virginia Code § 22.1-277.2:1, Disciplinary authority of school boards under certain circumstances; alternative education program

Virginia Code § 22.1-209.1:2, Regional alternative education programs for certain student

Tham khảo

Quy định 681-1, "Các chương trình giáo dục phi truyền thống,"

Thông qua: Ngày 05/5/1993
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019

Sửa lần cuối: 4/3/2020

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM