Policy 454.07 Catering Special Meals and Services

454.07

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Cung cấp Dịch vụ và Bữa ăn Đặc biệt

Các bữa ăn đặc biệt, thực phẩm hoặc dịch vụ không bao gồm chương trình Dịch vụ Thực phẩm được cung cấp sẵn cho quận, trường học hoặc các nhóm liên quan đến trường học theo yêu cầu của hiệu trưởng, quản trị viên trường học và/hoặc các quản lý Dịch vụ Thực phẩm đối với Giám đốc Dịch vụ Dinh Dưỡng và Thực phẩm Trường học.

Việc sắp xếp bữa ăn như trên không can thiệp vào chương trình Dịch vụ Thực phẩm.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ Quy định Liên bang Hoa Kỳ, Tiêu mục 7, Chương II, Phần 210.
Đã thông qua: Ngày 17 tháng 4 năm 1985
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 10 tháng 5 năm 2017 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM