Policy 653.03 Challenged Instructional Materials

653.03
HƯỚNG DẪN

Tài Liệu Giảng Dạy Mang Khó

Hội Đồng Trường Prince William chỉ đạo Giám Đốc Khu Học Chánh (hoặc người được ủy quyền) lập một quy trình xem xét lại các tài liệu giảng dạy khó, theo Hướng Dẫn của Tiểu Bang về Phê Duyệt Tài Liệu Giảng Dạy.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.


Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: Mục§ 5 (d), Article VIII, Hiến Pháp Virginia; Mục § 22.1-238, Bộ Luật Virginia;Mục 20-720-10, Title 8, Bộ Luật Virginia.


Thông qua: Ngày 01/10/1980
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM