728
HỌC SINH
Loại trừ và Miễn trừ khỏi Yêu cầu Bắt buộc Đi học

Học sinh chưa hoàn thành tiêm ngừa các bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của pháp luật được phép nghỉ học cho đến khi hoàn thành việc tiêm ngừa. Việc đăng ký nhập học có điều kiện của học sinh chưa hoàn thành tiêm ngừa có thể được chấp thuận theo yêu cầu của Bộ luật Virginia.

Học sinh mắc bệnh truyền nhiễm được phép nghỉ học. Giám sát viên Dịch vụ Y tế Trường học và ban giám hiệu tuân thủ các quy định và quy trình hiện hành của tiểu bang đối với học sinh thuộc những trường hợp trên.

Theo đề xuất của hiệu trưởng và Giám thị, Hội đồng Trường Quận Prince William không bắt buộc học sinh không được hưởng lợi từ việc học đi học với điều kiện là có văn bản chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Học sinh phải tuân thủ thời khóa biểu trong ngày trừ khi được Giám thị cho phép.

Học sinh bị Hội đồng Trường Quận Prince William buộc thôi học không cần phải đi học.

Tòa án Vị thành niên và Quan hệ Gia đình của Quận Prince William có thể cho phép học sinh nghỉ học.

Hội đồng Trường Quận Prince William không bắt buộc học sinh đi học trong trường hợp học sinh và phụ huynh/người giám hộ phản đối việc đi học vì lý do đào tạo tôn giáo hoặc tín ngưỡng thực sự. Thuật ngữ "đào tạo tôn giáo hoặc tín ngưỡng thực sự" không bao gồm các quan điểm chính trị, quan điểm xã hội học, quan điểm triết học hoặc bộ quy tắc đạo đức cá nhân. Phụ huynh/người giám hộ của học sinh phải nộp đơn cho nhân viên Học khu để xác minh thông tin và chuyển tiếp đơn lên Cố vấn Học khu xét duyệt. Nếu Cố vấn Học khu nhận định đơn phù hợp với các hành động trước đó của Hội đồng Trường thì sẽ chuyển tiếp đơn lên Giám thị đề nghị Hội đồng Trường phê duyệt. Nếu nhân viên nghi ngờ mức độ phù hợp của đơn xin phê duyệt thì Hội đồng Trường sẽ khởi động quá trình điều trần. Người nộp đơn có thể khiếu nại lên toàn bộ Hội đồng Trường bằng văn bản và/hoặc tường trình cá nhân theo quyết định của Hội đồng Trường.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-254; 22.1-271.2; 22.1-271.4; 22.1-272; và 22.1-277

Đã thông qua: Ngày 19 tháng 3 năm 1986
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 28 tháng 2 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM