404.01

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Hoạt động Trú ẩn Khẩn cấp và Chăm sóc Hàng loạt

Trường Công lập Quận Prince William sẽ cung cấp các cơ sở và dịch vụ hỗ trợ các hoạt động trú ẩn khẩn cấp cho công dân của Quận Prince William khi xảy ra thảm họa như được nêu trong Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp của Quận Prince William.

Phó Giám thị Phụ trách Tài chính và Quản trị Rủi ro (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-131; 22.1-279.8(D)

Đã thông qua: Ngày 21 tháng 3 năm 2012
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 10 tháng 4 năm 2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM