Policy 758 Emergency Information

758

Học sinh

THÔNG TIN KHẨN CẤP VÀ GIAO THỨC

Thông tin khẩn cấp sẽ được lưu trong hồ sơ cho mỗi học sinh để phụ huynh hoặc người giám hộ có thể được thông báo trong trường hợp khẩn cấp. Nếu thương tích hoặc bệnh tật được coi là trường hợp khẩn cấp y tế, Dịch vụ cấp cứu y tế (EMS) sẽ được kích hoạt theo quy định 758-1, "Kích hoạt dịch vụ cấp cứu y tế (EMS) trong bối cảnh trường học," quy định 758-2, "Thủ tục chăm sóc cấp cứu y tế trong các trò chơi, thực tiễn, và các hoạt động ngoại khóa khác," quy định 758-3, "Quản lý số lượng tồn thuốc epinephrine trong bối cảnh trường học," và quy định 758-4, "Quản lý thuốc naloxone trong bối cảnh trường học", và phụ huynh/người giám hộ cần được thông báo càng sớm càng tốt

Phó Giám thị phụ trách Giáo dục đặc biệt và Dịch vụ học sinh chịu trách nhiệm thi hành và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan phải được rà xoát lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Cơ sở pháp lý

Virginia Code § 8.01-225, Persons rendering emergency care, obstetrical services exempt from liability

Virginia Code § 22.1-78, Bylaws and Regulations

Virginia Code § 22.1-253.13:7, Standard 7. School board policies.

Virginia Code § 22.1-271.6, School division policies and procedures on concussions in students

Virginia Code § 22.1-274.2, Possession and self-administration of inhaled asthma medications and epinephrine by certain students or school board employees

Virginia Code § 54.1-3408(x), Professional use by practitioners

Thông qua: 18/6/1974
Sửa đổi lần trước: 11/9/2019

Sủa đổi lần cuối: 26/2/2020 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM