Policy 052.02 Playing of the "National Anthem"

052.02

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Cử nhạc Quốc Ca

Các hiệu trưởng của Trường Công lập Quận Prince William và cán bộ khác của Trường Công lập Quận Prince William cần bố trí phát bài quốc ca tại các sự kiện thể thao, hội đồng cũng như các hoạt động và nghi lễ thích hợp nếu có thể.

Các hiệu trưởng và Phó Giám thị Cấp thích hợp chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi chính sách này.

Các Phó Giám thị Cấp có trách nhiệm xem xét chính sách này trong năm 2019.

Đã thông qua: Ngày 21 tháng 10 năm 1992

Đã sửa đổi: Ngày 27 tháng 7 năm 2016 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM