Policy 023 Standards of Quality

023

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Tiêu chuẩn Chất lượng

Hiến pháp Virginia và "Bộ luật Virginia" yêu cầu Hội đồng Giáo dục Virginia phải
quy định tiêu chuẩn chất lượng cho các trường công lập Virginia, chỉ được sửa đổi bởi
Đại Hội đồng. Các tiêu chuẩn này, được tìm thấy trong "Bộ luật Virginia", tại §§ 22.1-253.13: 1
đến 22.1-253.13: 10, được gọi là Tiêu chuẩn Chất lượng và bao gồm các yêu cầu phải được đáp ứng bởi tất cả các trường công lập Virginia và các chi khu trường.

Hội đồng Trường Quận Prince William thành lập các chính sách và Tổng Giám đốc Chi Khu
thực hiện các quy định và thủ tục theo các yêu cầu của Liên bang Virginia.
Phó Giám đốc (hoặc người đại diện) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát việc này
chính sách.
Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu Tham khảo Pháp lý: Hiến pháp Virginia, Điều VIII, § 2; Bộ luật Virginia §§ 22.1-253.13-1
đến 22.1-253.13:10, Tiêu chuẩn Chất lượng.

Thông qua: Ngày 21 tháng 10 năm 1992
Đã Xét duyệt / Sửa đổi: Ngày 29 tháng 5 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM