Policy 403 Smoke Free Environment

403

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Môi trường Không Khói thuốc

Hội đồng Trường quận Prince William nhận ra rằng việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá là một mối nguy hại cho sức khỏe, an toàn và môi trường đối với học sinh, nhân viên và khách viếng thăm, và trong các cơ sở trường học của chúng tôi. Việc tuân thủ "Bộ luật Virginia," tất cả các tòa nhà của Trường Công lập Quận Prince William hoặc các hoạt động được tài trợ bởi các trường học ở trong hoặc ngoài khuôn viên trường, cơ sở, căn cứ, và phương tiện di chuyển đều phải luôn ở trong môi trường không khói thuốc mọi lúc.

Tất cả các Phó Tổng giám đốc (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 18.2-371.2; 22.1-79.5
Đã Thông qua: Ngày 18 tháng 3 năm 1987
Đã Duyệt xét/Sửa đổi: Ngày 29 tháng 5 năm 2019
Hội đồng Trường Quận Prince William