Policy 718 Students Experiencing Homelessness

718
HỌC SINH
Học sinh Vô gia cư

Trường Công lập Quận Prince William tuân thủ các quy định trong Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 được quy định lại trong Đạo luật Mọi Học sinh đều Thành công, Tiêu mục IX, Phần A và đảm bảo trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư được tiếp cận nền giáo dục đầy đủ và bình đẳng. Trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư sẽ được đăng ký nhập học tại trường ngay lập tức và được cung cấp các dịch vụ tương tự như học sinh cư trú, bao gồm dịch vụ đi lại, dịch vụ giáo dục và dịch vụ ăn uống thông qua các chương trình bữa ăn tại trường.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư McKinney-Vento năm 2001, 42 U.S.C. § 11432 và các điều luật khác, được quy định lại trong Đạo luật Mọi Học sinh đều Thành công năm 2015, Tiêu mục IX, Phần A, 42 U.S.C. § 11431.

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 4 năm 2003
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 12 tháng 9 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM