Policy 063 Non-Discrimination

063

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Không Phân Biệt Đối Xử

Học sinh sẽ không bị từ chối quyền ghi danh, tham gia hoặc bị từ chối các quyền lợi của bất kỳ chương trình giáo dục hoặc hoạt động trong bất kỳ lớp học trên cơ sở giới tính. Đối với các tiết học về giới tính con người hoặc các tiết học thể dục có sự tham gia trong các môn thể thao có sự tiếp xúc cơ thể thì có thể dạy tách riêng cho học sinh nam và học sinh nữ.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.
Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: Title IX của Tu Chính Giáo Dục 1972; § 1681, Title 20, Bộ Luật Hoa Kỳ; § 106.34, Title 34, Bộ Các Quy Định Liên Bang.

Thông qua: Ngày 21/10/1992
Sửa Đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM