Policy 738 Non-Dis. and Harass. of Student

738

HỌC SINH

Không Phân biệt Đối xử và Quấy rối Học sinh

Hệ Trường Công Quận Prince William (Tên tiếng Anh là Prince William County Public Schools, viết tắt: PWCS) cam kết duy trì một môi trường học đường không có sự phân biệt đối xử và quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào. Không có học sinh nào ghi danh vào PWCS, trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, mang thai, tôn giáo, hoặc khuyết tật bị loại trừ khỏi sự tham gia, bị từ chối hưởng các lợi ích, hoặc bị phân biệt đối xử dưới bất kỳ lĩnh vực học thuật, ngoại khóa, nghiên cứu, đào tạo nghề nghiệp, hoặc chương trình hoặc hoạt động giáo dục khác nào do PWCS điều hành.

Các tổ chức và những cá nhân tham gia hợp đồng hoặc thỏa thuận khác với Hội đồng Giáo dục Trường Quận Prince William, hoặc bất kỳ phân khu nào, đồng ý tuân thủ tất cả luật liên bang và tiểu bang về chống kỳ thị và quấy rối và thực thi các quy định, và tất cả các chính sách và quy định của Hội đồng Giáo dục Trường Quận Prince William, kể cả chính sách quấy rối tình dục này. Việc không tuân thủ các chính sách và quy định của Hội đồng Giáo dục Trường tạo nên vấn đề chấm dứt hợp đồng hoặc thỏa thuận.

Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 cấm phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia trong các chương trình và các hoạt động giáo dục.

Tiêu đề IX của Tu chính án Giáo dục năm 1972 cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính trong các chương trình và các hoạt động giáo dục. Những biện pháp bảo vệ này cũng mở rộng đến thai nghén và tình trạng hôn nhân/làm cha mẹ.

Phần 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 và Đạo luật Người Mỹ có Khuyết tật năm 1990 cấm phân biệt đối xử dựa trên cơ sở khuyết tật trong các chương trình và các hoạt động giáo dục.

Đạo luật Phân biệt Tuổi tác năm 1975 cấm phân biệt đối xử dựa trên độ tuổi trong các chương trình và hoạt động giáo dục.

Đạo luật Nhân quyền Virginia cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, mang thai, sinh đẻ hoặc các điều kiện y tế liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, hoặc khuyết tật trong các chương trình và các hoạt động giáo dục.

Những khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc quấy rối liên quan đến các học sinh phải được xử lý theo trong Quy định 738-1, "Các Quy trình Khiếu nại dành cho các Yêu cầu Học sinh về Phân biệt Đối xử hoặc Quấy rối."

Viên Cộng sự Tổng Giám đốc khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham chiếu Luật:

42 U.S.C. §§ 2000d et. seq.; 20 U.S.C. §§ 1681 et. seq.; 29 U.S.C. §§ 701 et. seq.; 46 U.S.C.
§§ 6101 et. seq.; Va. Code §§ 3900 et. seq.; và tất cả các quy định được thi hành thuộc tiểu bang và liên bang.

Chấp thuận: Ngày 21/05/2008
Xem xét/Sửa đổi: Ngày 14/02/2018 HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN PRINCE WILLIAM