Policy Nondiscrimination and harassment - Vietnamese

QUYỂN Chính sách và quy định
Chương 700 - Học sinh
Tiêu đề CHÍNH SÁCH- Không bắt nạt và Quấy rối Học sinh
Mã luật 738
Trạng thái: Hoạt động
Thông qua Ngày 21/05/2008
Sửa đổi lần cuối Ngày 02/04/2024
Các lần sửa trước 14/11/2018; 20/10/2021

Học sinh

Chính sách 738

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ QUẤY RỐI HỌC SINH

Học khu Quận Prince William (PWCS) cam kết duy trì một môi trường học đường không có sự phân biệt đối xử và quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào. Không học sinh nào ghi danh vào PWCS, dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc tình trạng y tế liên quan bao gồm cho con bú, tuổi tác, tình trạng hôn nhân hoặc cha mẹ, tình trạng khuyết tật trong quân đội, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động học thuật, ngoại khóa, nghiên cứu, đào tạo nghề hoặc giáo dục nào khác do PWCS điều hành.

Các thực thể và cá nhân ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khác với Hội đồng Trường học Quận Prince William, hoặc bất kỳ phân khu nào trong đó, đồng ý tuân theo tất cả các luật chống phân biệt đối xử và quấy rối của liên bang và tiểu bang cũng như các quy định thực thi cũng như tất cả các chính sách và quy định của Hội đồng Trường học Quận Prince William, bao gồm cả chính sách về quấy rối tình dục này. Việc không tuân thủ các chính sách và quy định của Hội đồng Giáo dục Trường tạo nên vấn đề chấm dứt hợp đồng hoặc thỏa thuận.

Tổng Giám đốc Học khu có trách nhiệm đảm bảo rằng các quy định và thông lệ của PWCS tuân thủ một cách hiệu quả các yêu cầu pháp lý sau:

  1. Tiêu đề IV của Đạo luật Dân quyền năm 1964 cấm phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia trong các chương trình và các hoạt động giáo dục.
  2. Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 nghiêm cấm sự phân biệt đối xử bởi -những người nhận quỹ liên bang dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia.
  3. Tiêu đề IX của Sửa đổi Giáo dục năm 1972 cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính trong các chương trình và các hoạt động giáo dục. Những biện pháp bảo vệ này cũng mở rộng đến tình trạng mang thai và hôn nhân/làm cha mẹ.
  4. Phần 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 và Đạo luật Người Mỹ có Khuyết tật năm 1990 cấm phân biệt đối xử dựa trên cơ sở khuyết tật trong các chương trình và các hoạt động giáo dục.
  5. Đạo luật Chống phân biệt Tuổi tác năm 1975 cấm phân biệt đối xử dựa trên độ tuổi trong các chương trình và hoạt động giáo dục.
  6. Đạo luật Nhân quyền Virginia cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, tình trạng quân sự hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình giáo dục và các hoạt động.
  7. Mục 22.1-23.3 của Bộ luật Virginia yêu cầu thực hiện Chính sách mẫu của Bộ Giáo dục Virginia về đối xử với học sinh chuyển giới tại các trường công lập của Virginia.

Các tố cáo về phân biệt đối xử hoặc quấy rối liên quan đến học sinh sẽ được giải quyết như theo quy định trong Quy định 738-1, “Giải quyết cáo buộc chống lại học sinh có hành vi sai trái tình dục”Quy định 738-3, “Giải quyết cáo buộc chống lại học sinh phân biệt đối xử hoặc quấy rối”

Giám đốc Điều hành về Công bằng (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Chính sách này và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.


Cơ sở pháp lý

 

Tiêu đề IV và VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000c, 42 U.S.C. § 2000d;

Tiêu đề IX của Sửa đổi Giáo dục năm 1972 U.S.C. § 1681(e)

Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, 29 U.S.C. § 794(a)

Đạo luật Chống phân biệt tuổi tác năm 1975, 29 U.S.C. § 621

Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ năm 1990, 42 U.S.C.§§ 1201 et seq.

Đạo luật Nhân quyền Virginia, Bộ luật Va. §§ 2.2-3900 et seq.

Va. Code § 22.1-23.3. Đối xử với học sinh chuyển giới; Các chính sách.

Tham khảo

Quy định 738-1, “Giải quyết cáo buộc chống lại học sinh có hành vi sai trái tình dục”.

Quy định 738-3, “Giải quyết cáo buộc chống lại học sinh phân biệt đối xử hoặc quấy rối”