Policy 713 Admission of Exchange Students

713
HỌC SINH
Việc Nhập học của Học sinh Trao đổi

Hội đồng Trường Quận Prince William hỗ trợ các chương trình trao đổi học sinh có lợi về mặt văn hóa đối với học sinh và cộng đồng. Chỉ những học sinh từ các tổ chức trao đổi học sinh tuân thủ những quy tắc được Hội đồng Tiêu chuẩn Du lịch Giáo dục Quốc tế (CSIET) thông qua mới được nhập học tại trường.

Tổ chức trao đổi học sinh và chủ trọ nộp đơn đăng ký tham gia chương trình trao đổi học sinh cho trường trong thời hạn được nêu tại Quy định 713-1, "Chương trình Trao đổi Học sinh."

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:7

Đã thông qua: Ngày 3 tháng 8 năm 1977
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 22 tháng 2 năm 2017 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM