Policy 662 Graduation Requirements

662

HƯỚNG DẪN

Các Yêu cầu Tốt nghiệp

Hội đồng Trường Quận Prince William yêu cầu những hướng dẫn tốt nghiệp được thiết lập cần quy định cụ thể các môn học phải có và các điều kiện khác phải được đáp ứng cho tốt nghiệp.

Học khu Công Quận Prince William phải tuân theo các yêu cầu ban hành bởi Đại Hội đồng Virginia, quy tắc và quy định được Bộ Giáo dục Tiểu ban thông qua và được đề cương trong "Các Tiêu chuẩn cho các Trường được Công nhận trong Virginia," và các yêu cầu của Hội đồng Trường Công Quận Prince William trong việc trao bằng tốt nghiệp phổ thông. Các học sinh phải đạt được các tín chỉ tiêu chuẩn, các tín chỉ được kiểm chứng, và các bộ phận khác cần thiết cho tốt nghiệp như đã được nêu ra trong năm học mà học sinh bước vào lớp chín.

Một học sinh đăng ký vào một chương trình giáo dục đặc biệt trung học phổ thông mà đã hoàn thành chương trình học được quy định, như được nêu rõ trong Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP), phải theo đề nghị của ủy ban IEP của riêng trường, được trao cho Bằng Tốt nghiệp Ứng dụng. Học sinh nhận bằng nầy có thể tham gia trong tất cả hoạt động tốt nghiệp và của cấp huynh trưởng (lớp 12).

Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm cho thi hành và giám sát chính sách nầy.

Chính sách này và bất kỳ quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu Tham khảo Pháp lý: Bộ Luật Virginia § 22.1-253.13:4

Đã thông qua: Ngày 16 tháng 11 năm 1983
Được Kiểm duyệt/Bổ xuyết: Ngày 26 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG QUẬN PRINCE WILLIAM