Policy 734 Student Dress and Appearance

734

HỌC SINH

Trang phục và Diện mạo của Học sinh

Các tiêu chuẩn về trang phục và diện mạo của học sinh phải tuân thủ các tiêu chuẩn trang phục do học sinh, phụ huynh và nhân viên nhà trường hợp tác xây dựng. Trang phục và diện mạo tổng thể của học sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về sức khỏe, an toàn, sạch sẽ và đứng đắn. Học sinh không được phép mặc trang phục gây gián đoạn hoặc có khả năng gây gián đoạn đối với môi trường giáo dục, quyền hoặc phúc lợi của học sinh và nhân viên.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-78; 22.1-253.13:7; "Bộ Quy tắc Ứng xử" của Trường Công lập Quận Prince William

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 28 tháng 2 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM