Policy 754 Physical Examinations for Students

754
HỌC SINH
Khám Sức khỏe cho Học sinh

Nhằm tuân thủ Bộ luật Virginia, việc khám sức khỏe phải được thực hiện do bác sĩ, y tá hoặc trợ lý bác sĩ là những người được cấp phép cho mọi học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm nhập học lần đầu tiên tại trường. Khám sức khỏe cũng là một điều kiện xét cho tham gia chương trình thể thao cấp trung học cơ sở và phổ thông.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Khoa Học tập Học sinh Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định liên quan phải được duyệt xét ít nhất mỗi 5 năm một lần và được chỉnh sửa khi cần.


Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Bộ luật Virginia § 22.1-270; "Cẩm nang Liên đoàn Trung học Phổ thông Virginia," § 28B-3-1 (Hiện hành).
Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 28 tháng 8 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM