Policy 600 Instructional Program

600

HƯỚNG DẪN

Chương Trình Giảng Dạy

Tổ Chức Chương Trình Giảng Dạy
Tổ chức và thiết kế chương trình giảng dạy tại Quận Prince William Khu Học Chánh (PWCS) sẽ cung cấp cho một kế hoạch bao gồm các trường tiểu học dạy từ mầm non đến lớp 5, các trường trung học cơ sở dạy từ lớp 6 đến lớp 8, các trường trung học phổ thông dạy từ lớp 9 đến lớp 12 và các trường kiểu truyền thống dạy từ lớp mẫu giáo hoặc lớp 1 đến lớp 8. Ngoài ra, các nhu cầu đặc biệt và các chương trình thay thế sẽ được thiết lập cho học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Thực hiện Chương trình Giảng dạy
Chương trình giảng dạy sẽ phục vụ sứ mệnh của PWCS là đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng của nhiều học sinh. Các mục đích và mục tiêu giảng dạy dài hạn của Khu Học Chánh sẽ được xác định trong Kế hoạch Chiến lược 5 năm. Nhằm phục vụ chương trình giảng dạy, việc giảng dạy sẽ được tổ chức để ăn khớp với mục tiêu của chương trình về cả chiều dọc lẫn chiều ngang từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12. Các mục tiêu của chương trình giảng dạy phù hợp với các Tiêu Chuẩn Học Tập của Virginia. Chương trình giảng dạy từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 phải vượt qua các Tiêu Chuẩn Công Nhận do Tiểu Bang Virginia và AdvancED thiết lập.

Giám sát và Sửa đổi Chương trình Giảng dạy
Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn sẽ thiết lập một quy trình có hệ thống để xét duyệt việc thực hiện các mục tiêu của chương trình giảng dạy hàng năm nhằm đảm bảo chương trình giảng dạy vẫn tương thích với các mục đích và mục tiêu của Khu Học Chánh. Việc sửa đổi và hoàn thiện chương trình giảng dạy sẽ tuân theo chu trình sửa đổi các Tiêu Chuẩn Học Tập do Bộ Giáo Dục Virginia thiết lập.

Báo cáo về Chương Trình Giảng Dạy
Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn sẽ lập báo cáo thường niên về tình trạng của chương trình giảng dạy cho Hội Đồng Trường Quận Prince William.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: Các Mục §§ 22.1-253.13:1; 22.1-253.13:4 của Bộ Luật Virginia.

Thông qua: Ngày 17/5/1978
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM