275

TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Sức khỏe

Hội đồng Trường Quận Prince William công nhận tầm quan trọng của sức khỏe và sự lành mạnh của học sinh. Theo "Bộ luật Virginia", Ban Cố vấn Y tế Trường học được thành lập để theo dõi tình trạng và nhu cầu y tế của học sinh cũng như cung cấp báo cáo thường niên về sức khỏe của học sinh cho Bộ Y tế Virginia và Bộ Giáo dục Virginia.

Trong Đạo luật Tái Ủy quyền WIC và Dinh dưỡng Trẻ em năm 2004 và Đạo luật Trẻ em No đủ Khỏe mạnh năm 2010, Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu mọi khu học chánh có chương trình bữa ăn tại trường do liên bang tài trợ phải thiết lập và thực hiện các chính sách về sức khoẻ lành mạnh nhằm giải quyết vấn đề dinh dưỡng và hoạt động thể chất cho các học sinh.

Hội Đồng Trường Quận Prince William (PWCS) cam kết cung cấp môi trường học đường để thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe, phúc lợi, và khả năng học hỏi của trẻ em bằng cách hỗ trợ các hoạt động ăn uống và hoạt động thể chất. Do đó chính sách của Hội đồng Quận Prince William bao gồm các nguyên tắc sau:

  • Học Khu sẽ thu hút học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên, các chuyên gia dịch vụ thực phẩm, chuyên gia y tế, và các thành viên cộng đồng khác quan tâm trong việc triển khai, thực hiện, giám sát, và xem xét dinh dưỡng trên toàn Chi khu và các chính sách hoạt động thể chất.
  • Trong phạm vi tối đa có thể, tất cả các trường trong Học khu của chúng tôi sẽ tham gia vào các chương trình bữa ăn học đường liên bang có sẵn (bao gồm Chương Trình Bữa Sáng Học Đường, Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Toàn quốc, Chương Trình Ăn Nhẹ Sau Giờ Học, và Chương trình Dịch Vụ Thực Phẩm Hè). Thực phẩm và đồ uống được bán hoặc được phục vụ trong trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng được nêu trong Đạo luật Trẻ em No đủ Khỏe mạnh năm 2010 và Đồ ăn nhẹ Thông minh tại Trường năm 2014 của USDA, và bất kỳ quy định nào thực hiện.
  • Chuyên gia đủ khả năng về dinh dưỡng trẻ em sẽ cung cấp cho học sinh thưởng thức các loại thực phẩm với giá cả phải chăng, bổ dưỡng, và hấp dẫn, đáp ứng các nhu cầu sức khỏe và dinh dưỡng của học sinh; sẽ cố gắng hết sức để lập kế hoạch bữa ăn sao cho phù hợp với sự đa dạng về tôn giáo, sắc tộc, và văn hóa của toàn thể học sinh; và sẽ đem đến các môi trường sạch sẽ, an toàn và dễ chịu với thời gian thích hợp cho học sinh dùng bữa.
  • Tất cả học sinh từ mẫu giáo cho tới lớp 12 sẽ có cơ hội được hỗ trợ và khuyến khích hoạt động thể chất một cách thường xuyên.
  • Các trường tiến hành giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất để nuôi dưỡng lâu dài thói quen ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất tích cực cả đời. Các trường sẽ thiết lập mối liên kết giữa giáo dục sức khỏe và các chương trình bữa ăn tại trường cũng như với các dịch vụ cộng đồng liên quan.

Viên Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ, và Cấp Phó Tổng Giám độ́c (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo Pháp lý:
U.S. Child Nutrition and WIC Reauthorization Act of 2004
(Đạo luật Tái Ủy quyền WIC và Dinh dưỡng Trẻ em), Mục 204;
Healthy Hunger-Free Kids Act of 2010 (Đạo luật Trẻ em No đủ Khỏe mạnh) (HHFKA);
USDA's Smart Snacks for Schools (Đồ ăn nhẹ Thông minh tại Trường);
7 CFR (Đạo luật Liên bang), Phần 210.

Đã Thông qua: Ngày 21 tháng 6 năm 2006
Được Duyệt/Sửa đổi: Ngày 13 tháng 11 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM