261.01

TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Thời gian Bù lại

Khi các Trường Công lập Quận Prince William đóng cửa vì bất kỳ lý do gì, thời gian giảng dạy bị bỏ lỡ sẽ được bù khi cần thiết, theo luật của Khối thịnh vượng chung Virginia.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.
Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo pháp lý:
Bộ luật Virginia §§ 22.1-98, 22.1-98.1 và 22.1-253.13:3;
Phòng Giáo dục Virginia, Quy định thiết lập tiêu chuẩn cho kiểm định trường công ở Virginia, 8 VAC 20-131-70 - 8 VAC 20-131-150.

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 12 năm 1992
Đã sửa đổi: Ngày 31 tháng 5 năm 2017
BAN ĐẶC TRÁCH QUẬN PRINCE WILLIAM