Policy 431 Student Transp. Services-Vietnamese

431
DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Dịch vụ Vận chuyển Học sinh
Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) cung cấp phương tiện vận chuyển cho học sinh nhằm tuân thủ pháp luật và quy định của tiểu bang. Giám thị Trường quản lý các hoạt động vận chuyển để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Hệ thống vận chuyển cung cấp an toàn tối đa cho học sinh.
  • Thực hành vận chuyển bổ sung và củng cố các mô hình hành vi mong muốn của học sinh.
  • Học sinh khuyết tật được vận chuyển phù hợp.
  • Tài nguyên vận chuyển được sử dụng để làm phong phú chương trình giảng dạy thông qua các chuyến đi thực địa đã được lên kế hoạch cẩn thận theo đề xuất của nhân viên hướng dẫn.

Trong trường hợp có yêu cầu sắp xếp vận chuyển đặc biệt cho học sinh khuyết tật, Hội đồng Trường Quận Prince William có thể yêu cầu chứng nhận dưới hình thức đánh giá cá nhân của nhân viên được chỉ định đại diện cho Trường Công lập Quận Prince William bên cạnh nhận định của bác sĩ gia đình.

Đối với việc vận chuyển trong hoạt động ngoại khóa, PWCS có thể tính phí không vượt quá phần phí theo tỷ lệ của học sinh và có thể nhận đóng góp của học sinh đối với chi phí vận chuyển trong chuyến đi thực địa. Việc chấp nhận các khoản đóng góp và tính phí sẽ được thực thi theo pháp luật và quy định của tiểu bang.

Hội đồng Trường Quận Prince William có thể trở thành một bên của hợp đồng bằng văn bản với cơ quan quản lý của bất kỳ quận, thành phố hoặc thị trấn nào trong Học khu, cơ quan tiểu bang hoặc cơ quan liên bang được chỉ định để xe buýt của trường phục vụ mục đích công miễn là việc sử dụng này không can thiệp vào nhu cầu của PWCS. Hội đồng Trường có thể trở thành một bên của các hợp đồng trên với các trường tư thục trong Học khu theo các điều khoản và điều kiện mà Hội đồng Trường nhận định là phù hợp và có trách nhiệm. Tổng giám đốc trường và/hoặc người được chỉ định sẽ quản lý các hợp đồng này.

Phó Tổng giám đốc Phụ trách Dịch vụ Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.
Chính sách nầy và bất kỳ quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Bộ luật Virginia §§ 22.1-176, các điều luật khác, và 46.2-1000, các điều luật khác; Bộ Giáo dục Virginia, các Quy định về Vận chuyển Học sinh, 8VAC20-70-10 - 8VAC20-70-525

Đã thông qua: Ngày 21 tháng 6 năm 1978
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM