Policy 775 Weapons and Other Prohibited Objects

Quyển: Chính sách và quy định
Chương: 700 - Học sinh
Tiêu đề: CHÍNH SÁCH - Vũ khí và các đồ vật bị cấm khác
Mã: 775
Tình trạng: Hoạt động
Thông qua: 20 tháng 9, 1976
Sửa đổi lần cuối: 18 tháng 7, 2023
Ngày sửa đổi trước: 12 tháng 6, 2019 

Học sinh

Chính sách 775

Vũ khí và các đồ vật bị cấm khác

Việc sở hữu súng hoặc các vũ khí khác, thật hoặc trông giống như thật, trong khuôn viên của các trường Công lập Quận Prince William, tại các hoạt động của trường, hoặc đi đến và đi học đều bị cấm và sẽ khiến cá nhân liên quan phải chịu hình thức kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc đuổi học. Học sinh vi phạm chính sách này có thể phải chịu thêm hành động pháp lý và kỷ luật theo quy định của Bộ luật Virginia.

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết. 

Pháp lý

Luật Virginia 16.1-260, Tiếp nhận; kiến nghị; Điều tra

Luật Virginia  22.1-277.07, Đuổi học học sinh trong những trường hợp nhất định; Ngoại lệ

Luật Virginia  22.1-277.07.1, Chính sách cấm sở hữu vũ khí