775
HỌC SINH
Vũ khí và các Vật phẩm Bị cấm Khác

Nghiêm cấm sở hữu súng hoặc vũ khí khác, dù là thật hay giả, tại khuôn viên Trường Công lập Quận Prince William cũng như tại các hoạt động của nhà trường hoặc trong thời gian đến trường và tan học. Hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật tối đa đến mức buộc thôi học. Học sinh vi phạm chính sách này có thể phải chịu thêm chế tài kỷ luật và chế tài pháp lý theo quy định của Bộ luật Virginia.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-277.07; 22.1-277.07.1; và 16.1-260.

Đã thông qua: Ngày 20 tháng 9 năm 1976
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 12 tháng 6 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM