Policy 022 Cooperative Program

022

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Chương trình Hợp tác

Thông qua các nỗ lực hợp tác và các hoạt động như hướng dẫn tại nhà, học hè, và tất cả
chương trình giáo dục thay thế, chương trình giảng dạy sẽ được mở rộng ra cộng đồng, gia đình,
khu vực giải trí, và các trường học đặc biệt. Nhân viên sẽ làm rõ trách nhiệm và phát triển
chương trình hợp tác.

Phó Giám đốc Kiến thức Học sinh và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm để thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi
cần thiết

Tài liệu tham khảo pháp lý:

Bộ Giáo dục Tiểu bang, Tiêu chuẩn Chất lượng Hiện hành dành cho Trường Công lập Virginia; Hội đồng Trường Quận Prince William, Kế hoạch Chiến thuật Chi Khu Hiện hành; Bộ luật Virginia § 22.1-223, Giáo dục Người lớn.


Đã thông qua: Ngày 21 tháng 10 năm 1992
Xét duyệt/Sửa đổi: Ngày 29 tháng 5 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM, VIRGINIA