Học sinh

Chính sách 747

Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế

Hội đồng Trường Quận Prince William ủy quyền cho Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD) điều phối các nỗ lực của bộ phận trường học để cung cấp một môi trường học đường an toàn có lợi cho việc dạy và học. Mục đích của SMAPD như sau:

  1. Để giải quyết các vi phạm kỷ luật học sinh nghiêm trọng.
  2. Để cung cấp nhiều cơ hội giáo dục đáp ứng các nhu cầu đa dạng của học sinh từ lớp K-12 và người học trưởng thành.
  3. Để thúc đẩy một môi trường giáo dục an toàn thuận lợi cho việc dạy và học và không có bạo lực, xung đột và những gián đoạn không cần thiết.
  4. Để giảm số lượng đình chỉ và trục xuất dài hạn thông qua một quá trình cung cấp các cơ hội giáo dục phi truyền thống và thay thế gia tăng.
  5. Giám sát và tiến hành các thủ tục đúng quy trình áp dụng cho việc đình chỉ dài hạn, đuổi học, loại trừ, tiếp nhận lại học sinh và phối hợp bất kỳ kháng nghị nào lên Hội đồng trường.
  6. Để xác định các dịch vụ, chương trình và vị trí giáo dục phù hợp cho học sinh giáo dục thường xuyên phải tuân theo quy trình kỷ luật của SMAPD.

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

 

Hợp pháp

Luật Virginia Code 22.1-78

Luật Virginia 22.1-276.01, et seq.

Hướng dẫn Mẫu năm 2021 của Bộ Giáo dục Virginia về Chính sách Quy tắc Ứng xử Tích cực và Phòng ngừa của Học sinh và Các Giải pháp Thay thế cho Đình chỉ (Word)