747

HỌC SINH

Văn phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế

Hội đồng Trường Quận Prince William ủy quyền cho Văn phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế (OSMAP) điều phối với khối trường học cung cấp một môi trường học tập an toàn thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập. Mục đích của OSMAP bao gồm:
  • Giải quyết các hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của học sinh;
  • Cung cấp các cơ hội giáo dục đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh khối K-12 và người học trưởng thành.
  • Thúc đẩy môi trường giáo dục an toàn thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập mà không có bạo lực, xung đột và gián đoạn không cần thiết.
  • Giảm số lượng trường hợp bị đình chỉ dài hạn và buộc thôi học thông qua quá trình gia tăng cơ hội giáo dục phi truyền thống.
  • Giám sát và thực hiện các thủ tục đình chỉ dài hạn, buộc thôi học, loại trừ và tái nhập học đúng hạn cho học sinh và sắp xếp các khiếu nại trình lên Hội đồng Trường; và
  • Xác định các dịch vụ, chương trình giáo dục và xếp lớp phù hợp cho học sinh giáo dục thường xuyên những người là đối tượng của quy trình kỷ luật của OSMAP.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.
Chính sách này và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được xem lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Cơ sở pháp lý

Luật Virginia, § 22,1-78, Luật và Quy chế
Luật Virginia § 22,1-78, Luật và Quy chế
Tiêu đề 2.1, ch. 14, Art. 3, § § 22,1-276.01, et seq.
Hướng dẫn mô hình về quy tắc ứng xử tích cực và phòng ngừa và lựa chọn thay thế cho đình chỉ của của Bộ Giáo dục Virginia 2019 (PDF)

Duyệt ngày 23 tháng 06 năm 2004
Sửa lần cuối ngày 4 tháng 3 năm 2020
Sửa lần trước ngày 27 tháng 4 năm 2017

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM