715
HỌC SINH
Thông báo về Tình trạng Trường học của Học sinh Cần thiết là Điều kiện Ghi danh

Theo Điều khoản § 22.1-3.2 của Bộ luật Virginia, hội đồng trường phải yêu cầu phụ huynh, người giám hộ hoặc người khác có quyền kiểm soát hoặc quản một trẻ em trong độ tuổi đi học phải cung cấp, khi ghi danh, một lời tuyên bố hoặc hoặc khẳng định về tình trạng kỷ luật của em trẻ. Học Khu Công lập Quận Prince William (PWCS) sẽ tuân thủ phần này của Bộ luật Virginia bằng cách tuân thủ Quy định 715-5 của PWCS, "Tiết lộ Lịch sử Kỷ luật và Hình sự của Trẻ Trước Đăng ký."

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được ủy quyền) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách nầy.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.
Tài liệu Tham khảo Pháp lý: Bộ Luật Virginia § 22,1-3.2.

Đã Thông qua: Ngày 14 tháng 11 năm 2018
Được Duyệt/Sửa đổi: Ngày 12 tháng 6 năm 2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM