Policy 452 Menu Planning - Vietnamese

452

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Hoạch định Thực đơn

Văn phòng Thực phẩm và Dịch vụ Dinh dưỡng Trường học sẽ thực hiện chương trình bữa sáng và bữa trưa xuyên suốt Học khu dành cho mọi học sinh. Các chương trình này phải đủ điều kiện hoàn trả liên bang và đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng trong Đạo luật Bữa sáng Trường học Quốc gia, Đạo luật Bữa trưa Trường học Quốc gia và Đạo luật Dinh dưỡng Trẻ em.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Đạo luật Bữa trưa Trường học Quốc gia Richard B. Russell;

Đạo luật Dinh dưỡng Trẻ em năm 1966; Đạo luật Trẻ em No đủ Khỏe mạnh năm 2010;

và Bộ Quy định Liên bang, Tiêu mục 7, Phần 210.

Đã thông qua: Ngày 28 tháng 4 năm 2004
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 10 tháng 5 năm 2017

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM