403.05

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động

Học khu sẽ duy trì Chương trình Truyền thông Nguy hiểm theo yêu cầu từ Tiêu chuẩn Truyền thông Nguy hiểm của Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Tiêu chuẩn Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động, 29 CFR 1910.1200, Phần phụ Z

Đã thông qua: Ngày 28 tháng 5 năm 2003
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 25 tháng 10 năm 2017

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM