Policy 230.01 School Advisory Councils

203.01

TỔNG ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG

Hội Đồng Tư Vấn Học Đường

Mỗi trường sẽ xây dựng Kế hoạch cải tiến trường hàng năm, trong đó mô tả cách thức hoạt động để đạt được các mục tiêu mà Khối thịnh vượng chung gồm tiểu bang Virginia, Ban đặc trách Quận Prince William đặt ra cũng như các mục tiêu và mục đích của mỗi trường. Các Kế hoạch cải tiến trường này sẽ phù hợp với Kế hoạch chiến lược của Trường Công lập Quận Prince William (PWCS), Mục tiêu 3: Gắn kết gia đình, cộng đồng và nhân viên.

Mỗi trường sẽ có một hội đồng tư vấn của trường bao gồm đội ngũ nhà trường, phụ huynh và có thể là đại diện cộng đồng và học sinh. Sau đây là hướng dẫn mà các hội đồng tư vấn sẽ chịu trách nhiệm:

I. Hội đồng tư vấn sẽ làm việc với hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch cải tiến trường hàng năm. Kế hoạch này sẽ hỗ trợ Kế hoạch chiến lược PWCS, Mục tiêu 3: Gắn kết gia đình, cộng đồng và nhân viên, là cơ sở cho chương trình giảng dạy của trường và ngân sách dựa trên cơ sở.

II. Hội đồng tư vấn trường học sẽ chuẩn bị và phát hành một bộ nội quy bằng văn bản để quản lý hoạt động của hội đồng. Những nội quy này sẽ:

A. Có sự chấp thuận của hội đồng tư vấn trường học;

B. Xác định mục đích của hội đồng tư vấn trường học;

C. Đảm bảo rằng thành viên hội đồng là đại diện của cộng đồng mà cộng đồng nhà trường phục vụ, đảm bảo rằng các thành viên không bị giới hạn trong bất kỳ nhóm cụ thể nào, đồng thời đảm bảo bao gồm người đại diện và thay thế cho Hội đồng cố vấn giảng dạy của Giám thị (tức là PTO, PTA hoặc Câu lạc bộ tăng cường);

D Xác định thời gian và địa điểm cuộc họp và công bố vào cuối tháng 9;

E. Xác định lựa chọn thành viên;

F. Xác định nhiệm kỳ thành viên để luân chuyển các thành viên hội đồng tư vấn trường học và cân bằng hợp lý giữa đội ngũ và đại diện cộng đồng;

G Xác định các cán bộ, nhiệm vụ của họ và quá trình lựa chọn;

H. Xác định phương pháp loại một thành viên khỏi hội đồng cố vấn của trường;

I. Tạo điều kiện cho các thành viên cộng đồng không phải là thành viên của hội đồng phát biểu tại các cuộc họp, tức là, mục chương trình nghị sự thường trực công khai của Chủ tọa;

J. Đưa ra các quy định cho việc đánh giá hàng năm, sửa đổi và thông qua các nội quy của hội đồng tư vấn trường học; và

K. Tuân thủ các quy định hiện hành của Đạo luật tự do thông tin của Virginia, bao gồm thông báo và tiến hành các cuộc họp.

III. Thời gian họp, địa điểm, chương trình nghị sự và biên bản cuộc họp về nội quy của Hội đồng sẽ được công bố và cung cấp trên trang web của trường. Điều này bao gồm công bố trạng thái của các vị trí thành viên.

IV. Thành viên của hội đồng tư vấn trường học sẽ được đào tạo hàng năm (đào tạo tại trường hoặc tại chỗ hoặc theo hình thức điện tử) liên quan đến việc quản lý tại cơ sở và vai trò cũng như trách nhiệm của hội đồng tư vấn trong việc tư vấn cho hiệu trưởng.

V. Thành viên của hội đồng tư vấn trường học sẽ không có xung đột có thể xảy ra giữa trách nhiệm công việc cá nhân và vai trò của họ với tư cách là thành viên trong hội đồng. Hiệu trưởng trường sẽ xác định xung đột có tồn tại hay không.

Các hiệu trưởng và Phó Giám thị Cấp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi chính sách này.
Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:6(c).

Đã thông qua: Ngày 17 tháng 3 năm 1993
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 19 tháng 12 năm 2018

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM