794
HỌC SINH

Quyền Tham gia của Phụ huynh và Giải quyết Mâu thuẫn giữa Phụ huynh về Vấn đề Trường học

Phụ huynh là một phần quan trọng cho sự thành công của học sinh. Chính sách của Hội đồng Trường Quận Prince William tạo điều kiện và thúc đẩy phụ huynh tham gia vào việc giáo dục con cái của họ để đảm bảo rằng phụ huynh có quyền truy cập thông tin về trường và em trẻ, quyền tham gia các hội nghị và hoạt động của trường và quyền tham gia trong các quyết định giáo dục cho con của họ trừ khi các quyền đó bị giới hạn bởi lệnh của tòa án hoặc bởi chính sách hoặc quy định phù hợp của Hội đồng Trường.
Trong việc hỗ trợ các quyền của phụ huynh tham gia vào việc ra quyết định cho em trẻ, các trường phải thường xuyên giải quyết các tình huống mà các phụ huynh không đồng ý với nhau về việc giáo dục các con trẻ của họ hoặc các vấn đề khác liên quan đến trường công lập. Các quy định dưới chính sách này sẽ đặt ra các quy trình và quy tắc áp dụng đối với phụ huynh (cả người chăm sóc nuôi dưỡng lẫn không có trách nhiệm nuôi), người giám hộ hợp pháp, và người không phải là phụ huynh khi họ điều hướng quá trình giáo dục và bất kỳ mâu thuẫn nào giữa họ liên quan đến trải nghiệm tại trường của học sinh.
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được ủy quyền) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách nầy.
Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu Tham khảo Pháp lý:
34 C.F.R. § 99.4; Bộ Luật Virginia §§ 20-124.2, 22.1-4.3, and 22.1-279.3.

Đã Thông qua: Ngày 22 tháng 6 năm 2005
Được Duyệt/Sửa đổi: Ngày 28 tháng 8 năm 2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM