Policy 751 Student Insurance Program

751
HỌC SINH
Chương trình Bảo hiểm dành cho Học sinh

Ban giám hiệu nhà trường cung cấp chính sách bảo hiểm tai nạn cho học sinh. Phí bảo hiểm tai nạn sẽ do phụ huynh/người giám hộ của học sinh chi trả.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-84

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974

Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 21 tháng 2 năm 2018

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM