456

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

CHƯƠNG TRÌNH BỮA SÁNG & BỮA TRƯA TRƯỜNG HỌC - QUY ĐỊNH LIÊN BANG VÀ TIỂU BANG

Theo Chương trình Bữa sáng và Bữa trưa học đường Quốc gia, việc bồi hoàn được cung cấp cho những trường học lên kế hoạch và phục vụ bữa ăn cho học sinh theo mô hình bữa ăn phù hợp với Hướng dẫn Chế độ Ăn uống cho người Mỹ. Khoản tài trợ này là rất cần thiết để cung cấp bữa ăn cho học sinh với mức giá thấp nhất có thể. Trường học được phê duyệt tham gia vào các Chương trình Bữa sáng và Bữa trưa Trường học Quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ mọi quy định và tiêu chuẩn hoạt động như được trích dẫn bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong "Bộ Quy định Liên bang," để được nhận hỗ trợ. Do đó, Sở Giáo dục Quận Prince William sẽ vận hành các Chương trình Dịch vụ Thực phẩm phù hợp.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thi hành và rà soát chính sách này.

Cơ sở pháp lý

- Quy định liên bang, Tiêu đề 7, Phần 210;

- Đạo luật 2010 - Trẻ em mạnh khỏe và không bị đói;

- 8 VAC 20-740-10, et. seq.

 

Tham khảo chéo:

- Tiếng Việt - Các Chương trình Bữa sáng & Bữa trưa Trường học - Quy định Liên bang và Tiểu bang