Policy 403-01 Safety Patrols - Vietnamese

403.01

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Tuần tra An toàn

Các Trường Công Lập Quận Prince William hỗ trợ chương trình được công nhận của đội tuần tra an toàn trong trường. Chương trình này sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn của Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ cùng với sự hợp tác từ Sở Cảnh sát Quận Prince William.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét chính sách này vào năm 2020.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-78 và 22.1-53.13:7

Đã thông qua: Ngày 19 tháng 7 năm 1976
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 8 tháng 3 năm 2017
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM