Policy 771 Child Abuse and Child Neglect Reporting

771
HỌC SINH
Báo cáo Bạo hành và Lơ là Trẻ em

Nhằm tuân thủ Bộ luật Virginia §§ 63.2-1509 và các điều luật khác, mọi nhân viên của Trường Công lập Quận Prince William, trong phạm vi năng lực chính thức hoặc năng lực chuyên môn, có căn cứ nghi ngờ trẻ em bị bạo hành hoặc lơ là phải ngay lập tức báo cáo trong vòng 24 giờ đến Bộ Dịch vụ Xã hội địa phương nơi trẻ cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi bạo hành hoặc lơ là trẻ hoặc liên hệ đường dây nóng miễn phí về bạo hành và lơ là trẻ em của Bộ Dịch vụ Xã hội Virginia. Quy trình báo cáo nghi ngờ trẻ bị bạo hành hoặc lơ là được nêu trong Quy định 771-1, "Quy trình Báo cáo Bạo hành và Lơ là Trẻ em."

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 63.2-1509 và các điều luật khác; Bác sĩ, y tá, giáo viên, v.v. chịu trách nhiệm báo cáo thương tích xảy ra cho trẻ; hành vi không báo cáo sẽ chịu chế tài.

Đã thông qua: Ngày 3 tháng 10 năm 1979
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 13 tháng 12 năm 2017 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM