663
GIẢNG DẠY
Bài Tập Về Nhà

Hội đồng Trường Quận Prince William ủng hộ việc sử dụng bài tập về nhà thích hợp để làm phong phú, nâng cao và/hoặc mở rộng chương trình giảng dạy. Bài tập về nhà sẽ được tích hợp như một thành phần có ý nghĩa trong chương trình giảng dạy. Bài tập về nhà cần phải dễ hiểu với học sinh và chỉ bao gồm các nội dung kiến thức mà học sinh đã sẵn sàng. Giáo viên tiến hành nhận xét và đánh giá tất cả các bài tập về nhà được giao.

Việc giao bài tập về nhà phải dựa trên đánh giá của giáo viên về nhu cầu học tập của học sinh. Giáo viên sẽ thận trọng trong việc giao bài tập để học sinh có thể hoàn thành bài tập trong một khoảng thời gian hợp lý.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: Các Mục §§ 22.1-78 và 22.1-253.13:1, Bộ Luật Virginia.

Thông qua: Ngày 18/6/1974
Sửa Đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM