Policy 661 Student Evaluation and Reporting

661
HƯỚNG DẪN

Đánh Giá Học Sinh và Báo Cáo
Hội Đồng Trường Prince William yêu cầu rằng việc đánh giá học sinh là một phần cơ bản của quá trình giáo dục, do đó, các đánh giá về thành tích của học sinh và đánh giá hiệu quả tại các kỳ Carnegie sẽ bao gồm cả kỳ thi cuối kỳ và phải được sử dụng như một cách thức để đo lường sự tiến bộ của học sinh so với các mục tiêu giảng dạy.

Các kết quả đánh giá sẽ được nhân viên thông báo cho phụ huynh/người giám hộ, học sinh và nhân viên định kỳ thường xuyên qua sổ liên lạc như các chỉ báo về việc duy trì và cải thiện thành quả học tập của mỗi học sinh. Việc tính điểm và kết quả đánh giá sẽ được xem xét và phân tích để giúp cải thiện việc giảng dạy,

Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: §§ 22.1-253.13:7; 22.1-207.3 và 22.1-207.4, Bộ Luật Virginia

Thông qua: Ngày 03/6/1981
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM