Policy 759 Concussion Management

759

HỌC SINH

Quản lý Chấn động não

I. Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) đảm bảo mọi nhân viên, học sinh và cộng đồng đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng và tác động của chấn thương não đối với năng lực của học sinh trong môi trường giáo dục. Chính sách của Học khu như sau:

A. Trong thời gian tham gia các sự kiện của PWCS, nếu học sinh bị chấn thương đầu thì sẽ được khám chấn động não tại chỗ;
B. Tại mọi sự kiện hoặc mọi hoạt động do nhà trường tài trợ, học sinh có dấu hiệu bị chấn động não sẽ được hỗ trợ và khuyến khích đi khám chữa bệnh với chuyên gia chăm sóc y tế có kinh nghiệm đánh giá và điều trị chấn động não. Học sinh sẽ được cung cấp thông tin phù hợp và có ích cho quá trình xác định chấn thương; và
C. Mọi học sinh được chẩn đoán hoặc có biểu hiện bị chấn động não tại mọi địa điểm đều được cung cấp thời gian hồi phục thích hợp trước khi tiếp tục tham gia các hoạt động thể chất hoặc hoạt động nhận thức như được nêu trong giao thức toàn diện Quay lại Học và Quay lại Chơi; và như được nêu trong Quy định 759-1, Quản lý và Giáo dục Chấn động não.

Giám thị phải chuẩn bị các quy định:

A. Giải quyết việc đánh giá và quản lý chấn động não tại mọi sự kiện liên trường ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, bao gồm việc bố trí huấn luyện viên thể thao được cấp phép (ATC) tại trường;
B. Cung cấp thời gian nghỉ ngơi não bộ thích hợp ngay sau khi có chẩn đoán hoặc nghi ngờ bị chấn động não dựa trên cơ sở đánh giá của huấn luyện viên thể thao được cấp phép của PWCS hoặc y tá trường và tiến hành các giao thức đánh giá phù hợp trước khi được trở lại tiếp tục tham gia các hoạt động lớp;
C. Cung cấp các hướng dẫn thích hợp đối với giao thức Trở lại Chơi (RTP) cho các vận động viên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Trong mọi trường hợp, không yêu cầu huấn luyện viên thể thao có quen biết với học sinh đang phục hồi chấn thương MBTI chứng nhận học sinh đó sẵn sàng trở lại tiếp tục hoạt động nếu huấn luyện viên không thoải mái về mặt y tế đối với quyết định đó;
D. Xác định các yêu cầu đào tạo và chứng nhận đối với huấn luyện viên thể thao được PWCS tuyển dụng;
E. Giáo dục chấn động não cho nhân viên được cấp phép, huấn luyện viên và nhân viên hành chính ở cấp Học khu và cấp trường, học sinh tham gia và phụ huynh. Nội dung giáo dục bao gồm nhưng không giới hạn ở các dấu hiệu và triệu chứng chấn động não, tín hiệu nguy hiểm, giao thức phục hồi và tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi não bộ trong quá trình hồi phục. Các tài liệu do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) chuẩn bị cho nhân viên nhà trường tối thiểu phải được giảng dạy và sử dụng tài liệu bổ sung khi thích hợp;
Đào tạo giáo viên giáo dục thể chất và các nhà tài trợ/lãnh đạo khác của các hoạt động nơi học sinh có nguy cơ bị chấn thương đầu, tạo điều kiện nhận biết nhanh chóng sự việc và tham khảo kịp thời ý kiến của các chuyên gia y tế;
F. Các quy định khác có ích trong việc ngăn ngừa hoặc giảm tần suất xảy ra thương tích.

Phó Giám thị Cơ sở và Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này. Do sự phát triển nhanh chóng trong nghiên cứu và nhận thức trong cộng đồng y tế, dưới sự chỉ đạo của Giám sát viên Y tế và Giáo dục Thể chất, Bộ phận Giáo dục Lái xe, JROTC và Bộ phận Thể thao, Nhóm Xét duyệt Chính sách Chấn động não chịu trách nhiệm xét duyệt chính sách và các quy định kèm theo hàng năm. Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh chịu trách nhiệm trình kết quả xét duyệt lên Hội đồng Trường khi thực hiện chính sách này.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §22.1-271-5; 22.1-276
Đã thông qua: Ngày 13 tháng 4 năm 2011
Đã sửa đổi: Ngày 14 tháng 6 năm 2016

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM