Policy 426.01 Removal of School Board Property

Quyển: Chính sách và quy định
Phần: 400 - Dịch vụ hỗ trợ
Tiêu đề: CHÍNH SÁCH - Thiết bị của Hội đồng Trường - Di dời tài sản của Hội đồng Trường
Mã: 426.01
Tình trạng: Hoạt động
Thông qua: 18/11/1975
Sửa đổi lần cuối: 27/1/2021
Lần sửa trước: 28/11/2019

Dịch vụ hỗ trợ

CHÍNH SÁCH: 426.01

THIẾT BỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - DI DỜI TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Không một thiết bị nào của Hội đồng Trường Quận Prince William được di dời khỏi nơi sử dụng được chỉ định trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của người quản lý thích hợp.

Sự cho phép đó chỉ được cấp nếu thiết bị phải được di dời để tiến hành hoạt động của trường đã được phê duyệt, trừ trường hợp được các tổ chức, hiệp hội và cá nhân có trách nhiệm trong cộng đồng yêu cầu về các hoạt động công dân, văn hóa, giáo dục hoặc giải trí thích hợp. Trong những trường hợp như vậy, các thiết bị trường học có thể bị di dời khỏi nơi được chỉ định nếu người quản lý thích hợp tin rằng việc di dời thiết bị đó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trường Công Quận Prince William, nhằm mục đích kiếm lời, gây hao mòn bất hợp lý thiết bị, hoặc dẫn đến bất kỳ chi phí nào đối với Trường Công lập Quận Prince William.

Trong những trường hợp như vậy, bên sử dụng thiết bị đó phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản và trả lại thiết bị đó một cách thích hợp và phải ký vào mẫu cho phép tiêu chuẩn sẽ được lưu giữ trong hồ sơ.

Phó Tổng Giám thị Tài chính và Quản lý Rủi ro (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Cơ sở pháp lý