Policy 10 Local Educational Goals

010

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Mục tiêu giáo dục địa phương

Giáo dục công tại Quận Prince William, Virginia tìm cách hỗ trợ tất cả học sinh phù hợp với khả năng, sở thích và nhu cầu giáo dục của các em. Mục tiêu và mục đích của Phân hiệu do Ban đặc trách Quận Prince William phê duyệt sẽ được dùng làm hướng dẫn phát triển chương trình giảng dạy, xây dựng bài kiểm tra và giảng dạy trong lớp học. Các mục tiêu này sẽ được kiểm tra lại định kỳ và được dùng như một hướng dẫn để phát triển ngân sách.

Giáo dục công tại các Trường Công lập Quận Prince William sẽ được thiết kế để cho phép học sinh đạt được những kỹ năng và hành vi sau đây:

  1. Tích lũy năng lực vận dụng các kỹ năng học tập cơ bản và có được kiến thức cơ bản cần thiết để tham gia vào xã hội ngày nay.
  2. Phát triển mong muốn học tập hiện tại và trong tương lai.
  3. Tích lũy kỹ năng và kiến thức cho giáo dục cần thiết sau bậc trung học hoặc tìm việc.
  4. Tạo dựng ý thức về giá trị cá nhân và nhân phẩm.
  5. Phát triển thái độ và giá trị để trở thành công dân có trách nhiệm trong xã hội cộng hòa của chúng ta.
  6. Phát triển sự hiểu biết về mối quan hệ của một người với môi trường sinh thái, vật lý, kinh tế và xã hội của họ.
  7. Phát triển thói quen cá nhân đối với sức khỏe thể chất và tinh thần liên tục.
  8. Hiểu và trân trọng những người thuộc quốc tịch và nhóm dân tộc khác nhau cũng như sự đóng góp của họ cho sự phát triển của quốc gia, văn hóa của chúng ta.
  9. Phát triển mối quan tâm và hiểu biết về mối quan hệ giữa các quốc gia.
  10. Trân trọng vẻ đẹp và hiểu sự đóng góp của vẻ đẹp vào cuộc sống hàng ngày.

Khi thực hiện các mục tiêu giáo dục, Ban đặc trách Quận Prince William phải tuân thủ Tiêu chuẩn chất lượng hiện hành cho trường công ở Virginia cũng như Tiêu chuẩn để kiểm định trường học ở Virginia.

Phó Tổng giám đốc Đặc trách Học sinh và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được xem xét ít nhất mỗi năm (5) năm và chỉnh sửa khi cần thiết.

Đã thông qua: Ngày 21 tháng 10 năm 1992

Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 29 tháng 5 năm 2019 HỘI ĐỒNG QUẬN PRINCE WILLIAM