Giảng dạy 

CHÍNH SÁCH 642

 CÁC CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA GIẢNG DẠY, CHUYẾN ĐI THỂ THAO DO NHÀ TRƯỜNG TÀI TRỢ

Các chuyến đi thực địa được định nghĩa là các hoạt động giảng dạy ngoài khuôn viên trường. Các chuyến đi thể thao được định nghĩa là các hoạt động thể thao ngoài khuôn viên trường. Một giáo viên hoặc quản trị viên phải được sự chấp thuận về mặt hành chính của hiệu trưởng và Giám thị Bộ phận (Tổng Giám thị Học khu) (hoặc người được chỉ định) trước khi đưa bất kỳ học sinh nào tham gia một chuyến đi thực tế hoặc chuyến đi thi đấu thể thao. Tổng Giám thị (hoặc người được chỉ định) sẽ ban hành các quy định điều chỉnh các chuyến đi thực địa và các chuyến đi thể thao do trường tài trợ.

Các quy định sẽ được thực hiện để nhân viên nhà trường giám sát thích hợp trong tất cả các chuyến đi do trường tài trợ. Phụ huynh được phép và khuyến khích hỗ trợ trong việc giám sát như vậy.

Tất cả các điều khoản cần thiết sẽ được thực hiện để bảo vệ sức khỏe, sự an khang, sự an toàn của học sinh và ngăn ngừa bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Hội đồng Trường hoặc nhân viên của họ.

Phó Tổng Giám thị phụ trách Học tập và Chuyên nghiệp của Học sinh (hoặc người được chỉ định) và Phó Tổng Giám thị về Tài chính và Quản lý Rủi ro (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.