Tiêu đề: ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN HOẶC ĐUỔI HỌC HỌC SINH, TÁI NHẬP HỌC VÀ LOẠI TRỪ/NHẬP HỌC

Thông qua: 23/6/1999

Lần sửa trước: 27/3/2019

Sửa lần cuối: 4/3/2020

Học sinh

CHÍNH SÁCH 745

Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học, Tái nhập học và loại trừ/nhập học học sinh

Ban giám hiệu trường có quyền áp dụng các hình thức kỷ luật học sinh, bao gồm các đề xuất với Văn phòng Quản lý học sinh và Các Chương trình thay thế (OSMAP) các hành động kỷ luật, điều này có thể dẫn đến đình chỉ dài hạn hoặc đề nghị cho Hội đồng trường học đuổi học học sinh. Học sinh cũng có thể bị đuổi không được học tại các trường công lập Quận Prince William (PWCS) nếu họ đã bị đuổi hoặc bị đình chỉ hơn ba mươi ngày từ một trường công lập hoặc tư thục khác, khi bị phát hiện bởi OSMAP rằng học sinh là nguy hiểm đối với các học sinh khác hoặc nhân viên.

Học sinh có thể bị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học khỏi trường vì nguyên nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm các chính sách và quy chế của Hội đồng trường học và những hành vi vi phạm được tóm tắt trong "Bộ quy tắc Ứng xử " của PWCS". Các "Bộ quy tắc Ứng xử ," được cung cấp hàng năm cho học sinh và cha mẹ của họ /người giám hộ, và các chính sách và quy chế của Hội đồng trường học cũng được công bố trên trang web của hệ trường và có sẵn dạng bản sao cứng theo yêu cầu cho hiệu trưởng trường. Các thủ tục điều chỉnh việc đình chỉ dài hạn và đuổi học được quy định trong Quy chế 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh"; Quy chế 745-3, "Kỷ luật học sinh trường hè"; và Quy chế 747-1, "Văn phòng Quản lý học sinh và Các chương trình thay thế (OSMAP)."

Đình chỉ và đuổi học dài hạn liên quan đến học sinh Khuyết tật cũng được điều chỉnh bởi quy chế 745-2, "Kỷ luật Học sinh Khuyết tật." Các thủ tục chi phối việc cho đi học trở lại và đuổi học /nhập học của học sinh được quy định trong Quy chế 745-5, "Đi học trở lại và Loại trừ /Nhập học."

OSMAP sẽ điều phối việc quản lý các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của khối trường học, bao gồm đình chỉ dài hạn, các khuyến nghị về việc đuổi học, cho đi học lại và loại trừ /nhập học của học sinh có lịch sử kỷ luật.

Phó Tổng Giám thị phụ trách Giáo dục đặc biệt và Dịch vụ học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được đánh giá ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Văn bản pháp luật tham khảo:

Luật Virginia § 22,1-78; Nội qui và quy định

LuậtVirginia § 22,1-253.13:7 (C) (3), Tiêu chuẩn 7. Chínhsách của Hội đồngtrường

VirginiaCode § 22,1-276.01, Địnhnghĩa.

LuậtVirginia § 22,1-277.05, Đìnhchỉ dàihạn; thủtục nhập học lại

LuậtVirginia § 22,1-277.06-277.08, Đuổihọc; thủtụcnhậphọclại

LuậtVirginia § 22,1-277.2, Quyềnhạn loại trừ học sinh trong một số trường hợp; đơn xinđi học lại; chương trìnhgiáodục thay thế

LuậtVirginia § 22,1-277.2:1, QuyềnhạnkỷluậtcủaHộiđồngtrường trong mộtsốtrườnghợp; Chương trìnhgiáodục thay thế

Tham khảochéo

745-1-Quy chế- Đìnhchỉdài hạnhoặcđuổihọc sinh

745-2-Quy chế- Kỷluậtcủahọc sinh Khuyết tật

745-3-Quy chế- Kỷluật học sinh trườnghè

745-5-Quy chế- Nhập học lại vàloạitrừ/nhập học

747-1-Quy chế- Văn phòng Quảnlý học sinh và Các chương trình thay thế (OSMAP)