Sách                                     Chính sách và quy định

Phần                                    700 - Học sinh

Tiêu đề                               CHÍNH SÁCH - Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh, tái nhập học và loại trừ / nhập học

Mã                                         745

Tình trạng                         Hoạt động

Thông qua                         23 tháng 6, 1999

Sửa đổi lần cuối             27 tháng 6, 2023

Ngày sửa đổi trước    27 tháng 3, 2019;  4 tháng 3, 2020;  19 tháng 11, 2021

 

Học sinh

Chính sách 745

Đình chỉ hoặc đuổi học học học sinh dài hạn, tái nhập học và loại trừ / nhập học

Ban giám hiệu nhà trường có thẩm quyền áp dụng các hậu quả kỷ luật đối với học sinh, bao gồm các khuyến nghị với Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD) để có thêm hình thức kỷ luật, có thể dẫn đến đình chỉ dài hạn hoặc đề nghị Hội đồng trường đuổi học. Học sinh cũng có thể bị loại khỏi việc theo học tại Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) nếu họ đã được đưa vào một chương trình giáo dục phi truyền thống hoặc bị đuổi học hoặc đình chỉ hơn 30 ngày từ một trường công lập hoặc tư thục khác, khi SMAPD phát hiện ra rằng học sinh gây nguy hiểm cho các học sinh khác hoặc nhân viên của bộ phận trường.

Học sinh có thể bị đình chỉ dài hạn hoặc bị đuổi học tại trường vì lý do, bao gồm, nhưng không giới hạn, hành vi vi phạm các chính sách và quy định của Hội đồng Nhà trường và những vi phạm được tóm tắt trong "Quy tắc Ứng xử" của PWCS. "Quy tắc ứng xử", được cung cấp hàng năm cho học sinh và (các) phụ huynh / người giám hộ của họ, và các chính sách và quy định của Hội đồng trường cũng được công bố trên trang web của bộ phận trường học và có sẵn dưới dạng bản cứng theo yêu cầu cho hiệu trưởng nhà trường. Các thủ tục quản lý đình chỉ và đuổi học dài hạn được quy định trong Quy định 745-1, "Đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn đối với học sinh"; Quy định 745-3, "Kỷ luật học sinh trường hè"Quy định 745-4, "Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường đối với các phiên điều trần khiếu nại đuổi học học sinh"; Quy định 745-6, "Đình chỉ và đuổi học dài hạn khiếu nại lên hội đồng trường";  và Quy định 747-1, "Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD)."

Việc đình chỉ và đuổi học dài hạn liên quan đến học sinh khuyết tật cũng được điều chỉnh bởi Quy định 745-2, "Kỷ luật học sinh khuyết tật". Các thủ tục quản lý việc Tái nhập học và loại trừ / nhập học của học sinh được quy định trong Quy định 745-5, "Tái nhập học và Đuổi học / Nhập học".

SMAPD sẽ phối hợp quản lý các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của bộ phận trường học, bao gồm đình chỉ dài hạn, đề nghị đuổi học, tái tuyển sinh và loại trừ / nhập học của học sinh có tiền sử kỷ luật.

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

 

Cơ sở Pháp lý

Luật Virginia  22.1-78; Điều lệ và quy định

Luật Virginia  22.1-253.13:7 (C) (3), Tiêu chuẩn 7. Chính sách của hội đồng trường

Luật Virginia  22.1-276.01, Định nghĩa.

Luật Virginia  22.1-277.05, Đình chỉ dài hạn; Thủ tục; Tái nhập học

Luật Virginia  22.1-277.06-277.08, Đuổi học; Thủ tục; Tái nhập học

Luật Virginia  22.1-277.2, Thẩm quyền loại trừ học sinh trong một số trường hợp nhất định; kiến nghị tái nhập học; Chương trình giáo dục thay thế

Luật Virginia  22.1-277.2:1, Thẩm quyền kỷ luật của hội đồng trường trong một số trường hợp nhất định; Chương trình giáo dục thay thế

Hướng dẫn Mẫu năm 2021 của Bộ Giáo dục Virginia về Chính sách Quy tắc Ứng xử Tích cực và Phòng ngừa của Học sinh và Các Giải pháp Thay thế cho Đình chỉ (Word)

Tham khảo chéo

745-1 - QUY ĐỊNH - Đình chỉ hoặc đuổi học học học sinh dài hạn

745-2 - QUY ĐỊNH - Kỷ luật học sinh khuyết tật

745-3 - QUY ĐỊNH - Kỷ luật học sinh trường hè

745-5 - QUY ĐỊNH - Tái nhập học và loại trừ / nhập học

747-1 - QUY ĐỊNH - Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD)