Policy 690 Education of Exceptional Children

690

GIẢNG DẠY

Giáo dục Trẻ em Đặc biệt

Hội đồng Trường Quận Prince William yêu cầu các trường cung cấp cơ hội giáo dục cho mọi học sinh đặc biệt đủ điều kiện. Học sinh đặc biệt bao gồm học sinh năng khiếu, học sinh giáo dục đặc biệt và học sinh đủ điều kiện theo Mục 504 trong Đạo luật Phục hồi năm 1973. Các chương trình trên được thiết kế nhằm giáo dục và đào tạo trẻ em đặc biệt theo "Quy định về Chương trình Giáo dục Đặc biệt dành cho Trẻ em Khuyết tật tại Virginia" và "Quy định về Chương trình Giáo dục dành cho Học sinh Năng khiếu" được Bộ Giáo dục Virginia thông qua.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:
Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật, 20 USC §§ và các điều luật khác và các quy định thi hành, 34 CFR Phần mục 300 và các điều luật khác;
Bộ luật Virginia § 22.1-213 và các điều luật khác;
các Quy định về các Chương trình Giáo dục Đặc biệt dành cho Trẻ em Khuyết tật ở Virginia, 8 VAC 20-81-10 đến 20-81-340;
Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, 29 U.S.C. §§ 2301 và các điều luật khác và các quy định thi hành, 34 CFR Phần 104;
Quy định về Dịch vụ Giáo dục dành cho Học sinh Năng khiếu của Virginia, 8 VAC 20-40-10 đến 20-40-70.

Đã thông qua: Ngày 10 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 27 tháng 3 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM