Policy 687 Homebound/ Home-based Instruction

687
GIẢNG DẠY

Giảng dạy Tại Nơi ở/Cơ sở Nhà

Hội đồng Trường Quận Prince William yêu cầu rằng nhu cầu giáo dục trẻ em bị giới hạn nơi ở của họ do bệnh tật, chấn thương, mang thai, hoặc có khó khăn về cảm xúc được hỗ trợ thông qua điều khoản về giảng dạy tại nơi ở. Giảng dạy tại nơi ở hỗ trợ các nhu cầu giáo dục của học sinh trong lúc ở trong giai đoạn tạm thời phải ở nhà hoặc bệnh viện. Các thủ tục yêu cầu cho giảng dạy tại nơi ở được nêu ra trong Quy định 687-1, "Giảng dạy tại Nơi ở,"

Giảng dạy tại Cơ sở nhà đề cập về dịch vụ được phân phố trong môi trường nhà ở (hoặc môi trường khác có thỏa thuận) theo như chương trình giáo dục cá nhân hóa của học sinh. Giảng dạy tại cơ sở nhà được cung cấp cho học sinh theo như Quy định 687-2, "Giảng dạy tại Cơ sở nhà."

Phó Giám đốc phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: 20 U.S.C. §§ 1400, và các điều luật khác;
34 Mã Quy định Liên bang (C.F.R.) Phần 300;
Bộ luật Virginia § 22.1-214; 8VAC20-81-130
"Least Restrictive Environment and Placements" and 8VAC20-131-180, "Offsite Instruction."
"Môi trường và Vị trí Hạn chế Tối thiểu" và 8VAC20-131-180, "Giảng dạy ngoài chi nhánh."

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 2 tháng 10 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM